Kundeservice-charter

Atradius Kundeservice Charter er de formelle retningslinjer for, hvad vi mener, er god service. Charteret er grundlaget for vores bestræbelser på at levere den bedste service i alle kundeforhold.

Vi ønsker at levere det højest mulige serviceniveau i alt, hvad vi foretager os. Det er vores service charter. Det gennemsyrer alle dele af vores virksomhed; fra vores værdier til uddannelse af vores medarbejdere og udviklingen af vores relation til dig.

Vi gør kommunikation nemt

Helt centralt i vores serviceforpligtelse er effektiv kommunikation.

Vi sigter til enhver tid mod:

 • at vores medarbejdere i kundeservice er til rådighed for henvendelser og er i stand til at besvare kundernes spørgsmål
 • at vores kommunikation med kunderne er rettidig, effektiv og tydelig
 • at kunderne får præcise kontaktoplysninger i relation til de kerneydelser, vi leverer, herunder efter behov oplysninger om udvalgte kontaktpersoner
 • løbende at evaluere, om vores kommunikation med kunderne og de serviceydelser, vi leverer, virker efter hensigten og har den ønskede effekt

 

 

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

 

Administrationen af kundens forsikring

Som udgangspunkt bør den daglige administration af kundens forsikring holdes på et minimum, hvorfor vi til enhver tid sigter mod:

 • tydeligt at informere om, hvordan kundens forsikring administreres
 • løbende at evaluere vores forretningsprocesser for at sikre, at de er så effektive som overhovedet muligt, samt stræbe efter, at kravene til dokumentation og papirarbejde holdes på et minimum
 • at yde vores kunder hjælp i forbindelse med opkobling, support og træning i brugen af vores onlinesystemer: Atradius Insights og Atradius Atrium. 
 • at levere fakturaer, hvor det tydeligt fremgår, hvad der skal betales for hvilken serviceydelse, og hvornår
 • at proceduren for fornyelse af policen er enkel og let at forstå, og at relevant dokumentation til fornyelsen fremsendes i god tid
 • at besvare henvendelser fra kunder med det samme, og i tilfælde af forsinkelser, forklare årsagen og give en angivelse af, hvornår kunden kan forvente svar

Service for fastsættelse af kreditmaksimum

Hjørnestenen i de ydelser, vi leverer, er den måde vi er i stand til at vurdere risici, finde et passende niveau for kreditforsikring og levere en løsning tilpasset den enkelte kundes behov. På den baggrund sigter vi til enhver tid mod:

 • i god tid at oplyse kunden om det fastsatte kreditmaksimum – i positiv eller negativ retning – baseret på de senest tilgængelige oplysninger, som ligger til grund for vores vurdering af den pågældende køber
 • at samarbejde med kunden om at indhente eventuelle yderligere relevante oplysninger om køber
 • på opfordring at give kunden en uddybende forklaring på vores vurdering (under hensyntagen til eventuel tavshedspligt i forhold til øvrige kunder og købere), samt om nødvendigt give mulighed for en revurdering med inddragelse af nødvendige oplysninger
 • at tage højde for kundens konkrete forretningsrelation til køber i forbindelse med fastsættelsen af et kreditmaksimum
 • at levere køberratings på kundens forsikrede købere, hvor det er nødvendigt for at understøtte kundens kreditstyringshåndtering
 • at samarbejde med kunden i tilfælde af nedsættelse eller annullering af et kreditmaksimum, og - med mindre der er tale om særlige omstændigheder - at give kunden en passende frist og dermed tilstrækkelig tid til at indgå andre forretningsaftaler
 • at sørge for, at vores vurdering af køber altid træffes på det rigtige grundlag, og at vi aldrig lover noget, vi ikke kan holde
 • at bestræbe os på proaktivt at vende tilbage med et nyt kreditmaksimum, f.eks. i de tilfælde, hvor vurderingen af køber har ændret sig i positiv retning i forhold til den første vurdering

Skade- og inkassoservice

Resultatet af vores skade- og inkassoservice har afgørende og central betydning for vores kunders virksomhed. Derfor er vores mål, at vi altid yder en service, som:

 • giver kunden tydelig vejledning i, hvordan et krav rejses, og hvordan forfaldne fakturaer overdrages til Atradius Collections, og hermed begrænser omfanget af papirarbejde mest muligt
 • i samarbejde med kunden resulterer i den mest rentable brug af vores inkassoservice, og som samtidig giver kunden adgang til opdaterede oplysninger om igangværende sager og overblik over resultaterne af vores inkasso
 • sikrer hurtig afregning af alle udestående beløb, som er opkrævet af Atradius Collections, herunder udbetaling af erstatning og fordeling af hjemkomne beløb
 • afregner med kunden så hurtigt som muligt, efter kravet er forfaldent til betaling
 • yder kunden nødvendig støtte i forbindelse med inddrivelse af beløb, efter at skaden er udbetalt
 • klart og præcist informerer kunden om, hvorfor et krav ikke er blevet helt eller delvist udbetalt, samt anvise en klagemulighed

Kvalificerede medarbejdere

Vi tror på, at vi kan give dig den bedste support, når vi forstår din virksomhed, herunder din strategi og dit marked. Vores højtuddannede medarbejdere er specialister inden for deres og dit område, og de støttes af et HR-program, der sikrer, at deres kompetencer hele tiden udvikles.

Sådan kontakter du os

Hvis du har et problem, du ønsker at diskutere med os, bedes du kontakte din dedikerede kundeansvarlige. Alternativt kan du kontakte os på:

Atradius, filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
Paradisæblevej 4,4
2500 Valby

Tlf.: 33 26 50 00

Eller du kan finde kontaktoplysninger for alle kontorer her.
 

Relaterede dokumenter