Risk Map

Atradius' Risk Map er et verdenskort, der viser risikoniveauet for en lang række lande.

Atradius' Risk Map er hentet fra en række kilder og viser STAR's vurderingssystem. Dette system er udviklet af Atradius til vurdering af landerisiko, herunder forskellige politiske og økonomiske risici samt civile uroligheder og konflikter.

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

Landerisiko 

Virksomheder involveret i international handel er afhængige af et stabilt forretningsmiljø i de lande, som de handler med. En virksomheds indtjening og investeringer kan være sårbare overfor negative udviklinger i forretningsmiljøet på netop disse markeder. Disse risici betegnes som ”landerisici”. Risikoniveauet og ændringerne i dette fungerer derfor som en vigtig strategisk og operationel indikator for virksomheder involveret international handel.

Begrebet Landerisiko dækker over en lange række faktorer, herunder politiske og økonomiske faktorer samt risikoen for (væbnede) konflikter i det pågældende land. Disse overordnede faktorer kan være et resultat af eksempelvis lovændringer, konfiskation, uro, krig samt eventuel devaluering af valutaen. Ved vurdering af landerisikoen bliver der taget højde for landets betalingsvillighed og -evne, samt i hvilken grad dette har betydning for både offentlige og private virksomheders evne til at indfri deres internationale betalingsforpligtelser. Som en del af Atradius’ politiske dækningsmulighed tilbyder vi forsikring mod mange af de landerisici som kan opstå. Få mere information omkring et specifikke markeder samt deres STAR-rating i vores landerapporter.      

Atradius STAR rating

STAR er Atradius' interne politiske risikovurdering. STAR står for Sovereign Transfer and Arbitrary Risk og repræsenterer en vurdering af landerisici. STAR rating er en summarisk oversigt over politiske risici.

STAR-ratingen sker på en skala fra 1 til 10, hvor 1 repræsenterer den laveste risiko og 10 den højeste. De 10 rating-trin er samlet i 5 overordnede kategorier, så de kan fortolkes med hensyn til kreditkvalitet. De spænder fra "Lav Risiko" til "Meget Høj Risiko".
 

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er alene af informativ karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling eller som gode råd til nogen læser for så vidt angår konkrete transaktioner, investering eller strategier. Læserne skal træffe deres egne uafhængige beslutninger, både af erhvervsmæssig og anden karakter, vedrørende de angivne oplysninger. Da vi i videst muligt omfang har bestræbt os på, at oplysningerne indeholdt i denne rapport kommer fra pålidelige kilder, er Atradius ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler eller for resultaterne af brugen deraf. Alle oplysninger er, så vidt vi ved, korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, men de har ikke til formål at forudsige den fremtidige udvikling. Alle oplysninger i denne rapport er formidlet "som beset" uden nogen garanti for fuldstændighed, rigtighed, punktlighed eller for resultaterne af brugen, og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Atradius, dets tilhørende interessentskaber eller selskaber vil på ingen måde være ansvarlig over for dig eller andre for eventuelle beslutninger eller handlinger truffet i fuld tillid til informationerne i denne rapport eller for driftstab, konkrete tab eller lignende skadeserstatninger, selv om der foreligger underretning om risikoen for sådanne skadeserstatninger.