Risk Map

Atradius' Risk Map er et verdenskort, der viser risikoniveauet for en lang række lande.

Atradius' Risk Map er hentet fra en række kilder og viser STAR's vurderingssystem. Dette system er udviklet af Atradius til vurdering af landerisiko, herunder forskellige politiske og økonomiske risici samt civile uroligheder og konflikter.
 

Landerisiko

Virksomheder, der handler internationalt er afhængige af et stabil forretningsmiljø i de lande de handler med. Indtjening og investeringer kan være sårbare over for negative udviklinger i disse lande. Sådanne risici kaldes for "landerisici". Niveauet af og ændring i landerisici er derfor en vigtig strategisk og operationel indikator for virksomheder, der handler internationalt.

Landerisici dækker over en lang række faktorer, såsom den politiske udvikling, risikoen for (væbnet) konflikt og landets økonomiske situation. Disse faktorer relaterer sig f.eks. til lovmæssige ændringer, risikoen for konfiskation, civile uroligheder, krig, valutakontrol og devalueringer. Landerisici tager højde for et lands betalingsvilje og -evne og virkningen heraf på offentlige eller privates evner til at overholde deres betalingsforpligtelser på tværs af grænserne. Vi forsikrer mod en række forsikringsbegivenheder i forhold til  "landerisiko" (se policens vilkår). Hvis du ønsker oplysninger vedrørende et enkelt marked og dets STAR-rating, kan du også læse mere i vores landerapporter.
 

Atradius STAR rating

STAR er Atradius' interne politiske risikovurdering. STAR står for Sovereign Transfer and Arbitrary Risk og repræsenterer en vurdering af landerisici. STAR rating er en summarisk oversigt over politiske risici.

STAR-ratingen sker på en skala fra 1 til 10, hvor 1 repræsenterer den laveste risiko og 10 den højeste. De 10 rating-trin er samlet i 5 overordnede kategorier, så de kan fortolkes med hensyn til kreditkvalitet. De spænder fra "Lav Risiko" til "Meget Høj Risiko".
 

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er alene af informativ karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling eller som gode råd til nogen læser for så vidt angår konkrete transaktioner, investering eller strategier. Læserne skal træffe deres egne uafhængige beslutninger, både af erhvervsmæssig og anden karakter, vedrørende de angivne oplysninger. Da vi i videst muligt omfang har bestræbt os på, at oplysningerne indeholdt i denne rapport kommer fra pålidelige kilder, er Atradius ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler eller for resultaterne af brugen deraf. Alle oplysninger er, så vidt vi ved, korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, men de har ikke til formål at forudsige den fremtidige udvikling. Alle oplysninger i denne rapport er formidlet "som beset" uden nogen garanti for fuldstændighed, rigtighed, punktlighed eller for resultaterne af brugen, og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Atradius, dets tilhørende interessentskaber eller selskaber vil på ingen måde være ansvarlig over for dig eller andre for eventuelle beslutninger eller handlinger truffet i fuld tillid til informationerne i denne rapport eller for driftstab, konkrete tab eller lignende skadeserstatninger, selv om der foreligger underretning om risikoen for sådanne skadeserstatninger.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information